بیت الغزل معرفت

حافظیه


در مقامی که به یاد لب او می‌نوشند
سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است
آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

۱ دیدگاه برای “بیت الغزل معرفت”

دیدگاهی بگذارید