خط امام

خط امام یک مفهوم ایدئولوژیک است نه ژنتیک!
ختم کلام

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید