10 اسفند

دیروز چندتا از رفقا رفته بودند به خیابانهایی که معمولاً این جلبکها شلوغ می کردند (البته در مشهد).
خبر گرفتم ازشان که چه خبر است و اوضاع چطور است؟
گفتند: “اینها ما را سر کار گذاشته اند، نه جلبکی هست و نه حتی مأمور امنیتی”.
میگفتند: “حتی 4 5 نفر هم نیامدند دلمان خوش باشد.”
و میگفتند: “کم مانده بود خودمان چندتا شعار بدهیم که لااقل بگوییم رفته بودیم تجمع جلبکها!!!”

دیروز خبری به دروغ منتشر کردند و امثال BBC هم روی آن مانور دادند که موسوی را گرفته اند و برده اند به زندان حشمتیه، تا شاید سبزها را تهییج کنند برای آمدن به خیابان. اما….
این نشان می دهد که حتی اگر میرحسین واقعاً دستگیر شود هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. به عبارتی BBC و رفقا، محاکمه میرحسین را جلو انداختند.

به امید آن روز…

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید