برچسب مطالب ‘ایدئولوژیک’

خط امام


خط امام یک مفهوم ایدئولوژیک است نه ژنتیک!ختم کلام