برچسب مطالب ‘حافظ’

بیت الغزل معرفت


… در مقامی که به یاد لب او می‌نوشند سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش … شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش