برچسب مطالب ‘روشنفکری’

صدفرمان روشنفکری


بندهایی از آخرین آیین نامه ابلاغی ستاد مرکزی انتلکتوئیسم واحد جهانی 1- همه انسان ها با هم برابرند. 2- سرمایه داران و رسانه داران حدوداً برابرترند. 3- روشنفکران با آنان خواهر برادرند. 4- هیچ چیز قطعی نیست. 5- فرمان قبلی قطعی است و کسی حق تشکیک در آن را ندارد. 6- پیپ روشنفکران برتر از […]