برچسب مطالب ‘سلام’

سلام


راهي است راه عشق كه هيچش كناره نيست آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست هرگه كه دل به عشق دهي خوش دمي بود در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست او را به چشم پاك توان ديد چون هلال هر ديده جاي جلوه آن ماه پاره نيست