برچسب مطالب ‘ژنتیک’

خط امام


خط امام یک مفهوم ایدئولوژیک است نه ژنتیک!ختم کلام