برچسب مطالب ‘BBC’

10 اسفند


دیروز چندتا از رفقا رفته بودند به خیابانهایی که معمولاً این جلبکها شلوغ می کردند (البته در مشهد).خبر گرفتم ازشان که چه خبر است و اوضاع چطور است؟گفتند: “اینها ما را سر کار گذاشته اند، نه جلبکی هست و نه حتی مأمور امنیتی”.میگفتند: “حتی 4 5 نفر هم نیامدند دلمان خوش باشد.”و میگفتند: “کم مانده […]